Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista d/s współpracy z przedsiębiorcami

 

1. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim,

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni –praw publicznych,

 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. Są jej znane zagadnienia uregulowane w:

- Kodeksie Postępowania Administracyjnego,

- Kodeksie Pracy,

- Ustawie o rachunkowości,

 1. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z w/w przepisami,

 2. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,

 3. Posiada minimum 4-letni staż pracy na stanowisku pracownika biurowego,

 4. Posiada bardzo dobrą znajomość programu Excel oraz Word,

 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa narad, zebrań oraz posiedzeń,

 2. Obsługa interesantów,

 3. Prowadzenie rejestru członków Cechu,

 4. Prowadzenie aktualnych wykazów rzemieślników,

 5. Rejestracja zakładów pracy,

 6. Ewidencja skarg i wniosków,

 7. Nadzór nad  prawidłowym obiegiem oraz prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 8. Prowadzenie kasy Cechu, tj. przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, sporządzanie raportów kasowych, bieżące rozliczanie gotówki,

 9. Prowadzenie kartotek i obrotówek ze składek rzemieślniczych,

 10. Rozliczanie rzemieślników z ich zobowiązań względem Cechu,

 11. Sporządzanie naliczeń i windykacja składek Cechu,

 12. Ścisła współpraca z Główną Księgową oraz bankiem,

 13. Naliczanie refundacji rzemieślnikom,

 14. Sporządzanie na polecenie przełożonych zestawień, analiz, raportów,

 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z numerem telefonu,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz inne potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Oświadczenie o posiadanym przez kandydata stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań,

 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

4. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

    Ofertę z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na  wolne stanowisko pracy: specjalista d/s współpracy z przedsiębiorcami” drogą pocztową lub osobiście na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie, 77 - 100 Bytów, ul. Mierosławskiego 12.

    Termin składania ofert do dnia 21 lipca 2017 roku do godziny 1400.

W przypadku złożenia dokumentów droga pocztową za termin ich złożenia uważa się datę wpływu do Cechu.

 

Osoby do kontaktu:

1. Jarosław Gawin  - tel.  504 210 520.

2. Lech Jastrząb – tel.59 822 33 32. 

 

Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Cechu http://www.cechbytow.pl/docs/229.

 

 

 

Bytów, dnia 01.06.2017r.

 
 

Fatal error: Cannot break/continue 1 level in /home/klient.dhosting.pl/webkris/cechbytow.pl/public_html/func/main.php on line 6364