Organy cechu

Organami Cechu są:

Walne Zgromadzenie, Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie statutu i jego zmian
 • wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego
 • określanie wysokości składek cechowych
 • uchwalanie planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów, udzielanie absolutorium członkom Zarządu
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku, uczestniczą w niej wszyscy członkowie Cechu a także osoby zaproszone przez Zarząd Cechu. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu.

Zarząd Cechu

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia
 • przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu
 • posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu

 Zarząd składa się z 9 osób, w tym Starszego Cechu, Podstarszego Cechu, Sekretarza i Skarbnika.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Kandydat na członka do Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.

Skład Zarządu Cechu w obecnej kadencji:

Starszy Cechu —  Jarosław Gawin
I Podstarszy Cechu - Wojciech Megier
II Podstarszy Cechu — Wojciech Cyrzan

Sekretarz — Jan Gański
Skarbnik - Karol Malek

Członek Zarządu — Grzegorz Rycko
Członek Zarządu — Zenon Krefft

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu  wniosków w tych sprawach
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawanie Zarządowi zaleceń

Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata

Skład Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji:

Przewodniczący - Jacek Driwa

Członek
- Wiesław Molęda
Członek
- Marek Jank

Sąd Cechowy

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
Może orzekać kary:

Do zakresu działania Sądu Cechowego należy orzekanie kar:

 • upomnienia
 • nagany
 • pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat
 • wykluczenia

W przypadku uznania sprawy za zasadną pomimo wymierzenia w/w kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego przy Izbie Rzemieślniczej, którego orzeczenia są ostateczne. Kadencja Sądu Cechowego trwa 4 lata.

Skład Sądu Cechowego w obecnej kadencji:

Przewodniczący - Sebastian Książk

Członek
- Olga Waszczur
Członek
- Lidia Żywicka

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt