Statut

STATUT

STATUT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1.

1.
Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
2.
Siedzibą Cechu jest miasto Bytów, ul. Mierosławskiego 12
3.
Cech posiada osobowość prawną.
§2.

1. Cech z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 jest .dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego
rzemiosła zrzeszającą rzemieślników i organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja
1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2029).
2.
Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji
pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240).
3.
Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Słupsku.
§3.

1.
Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1988 roku o rzemiośle (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.
1182 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o rzemiośle", ustaw wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego
Statutu, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
2.
Cech działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
3.
Cech może zrzeszać rzemieślników z pozostałego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg
ogólnopolski.
II.
CELE I ZADANIA CECHU.
§4.
Podstawowymi celami Cechu są w szczególności:
1) utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu

rzemieślnika,
2) kultywowanie tradycji rzemiosła, mające na celu integrację środowiskową,
3) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji

publicznej, organów samorządu terytorialnego, organów wymiaru sprawiedliwości, związków
zawodowych, innych urzędów i instytucji, jak również wobec organów samorządów zawodowych, w
sprawach indywidualnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

4) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej,
szkoleniowej, socjalnej i gospodarczej,

5) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów
ustawy o rzemiośle; w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasad określonych w §7 ust. 2
niniejszego statutu.

§5.

Podstawowymi zadaniami Cechu służącymi realizacji celów, o których mowa w § 4 są w szczególności:
1) współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi i zawodowymi,
2) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła,
3) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi dotycząca realizacja zadań z zakresu

oświaty,

str. 1


4) reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów oraz organizacji

społecznych i gospodarczych,
5) udzielenie pomocy prawnej oraz prowadzenie doradztwa podatkowego na rzecz członków cechu,
6) przedstawienie właściwym organom administracji publicznej wniosków dotyczących zadań

rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,
7) wspieranie członków poprzez udzielanie porad i konsultacji, wystąpień i udzielania informacji,
8) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach

produkcyjnych,
9) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
10) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez

nich pracowników i organizowanie przygotowania zawodowego, poprzez organizacje kursów
dokształcających i przygotowujących do egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe
11) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno


epidemiologicznych,
12) organizowanie działalności socjalnej,
13) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez

członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
14) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem środków na działalność statutową,
15) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli

Cechu jest wymagany,

16) wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru
nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych,
zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków cechu,

17) wykonywanie innych zadań dotyczących rzemiosła wynikających z zaistniałych potrzeb.

§6.

Cele, o których mowa w § 4 oraz zadania, o których mowa w § 5 Cech może realizować poprzez prowadzenie
działalności gospodarczej.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§7.

1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach wskazanych w
ustawie o rzemiośle:
1) osoby fizyczne prowadzące w imieniu własnym i na własny rachunek działalność gospodarczą, z
wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, będące w rozumieniu obowiązującej
aktualnie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

a) mikroprzedsiębiorcą,
b) małym przedsiębiorcą,
c) średnim przedsiębiorcą


2) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności
gospodarczej, jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki, o których mowa w pkt.1.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na warunkach wskazanych w ustawie
o rzemiośle, zatrudniające pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani
są być członkiem Cechu, jeżeli nie są członkiem Izby Rzemieślniczej, a działalność prowadzą na
terenie, o którym mowa w § 3 ust.2.
§8.

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji członkowskiej.
2. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
str. 2


3.
Deklaracja powinna być podpisana przez kandydata na członka oraz powinna zawierać jego imię i
nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i rodzaj wykonywanego rzemiosła oraz oświadczenie o
zobowiązaniu do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, w tym co do obowiązku uiszczania
składek członkowskich.
4.
Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
5.
Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu deklaracji.
§9.

1.
O treści uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub odmowy na członka Cechu zawiadamia się pisemnie
zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.
2.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie
wniesienia odwołania.
3.
Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia na członka Cechu, zainteresowanemu służy
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za
pośrednictwem Zarządu Cechu w Biurze Cechu.
4.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie
później jednak niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
5.
Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
§10.

1. Członkowie Cechu mają prawo:
1) do korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 4 i 5 statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością Cechu,
4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu -dotyczących praw członka -do Walnego
Zgromadzenia,
5) obecności na posiedzeniach organów Cechu przy rozpatrywaniu spraw członka w wyniku jego
odwołań lub skarg oraz do udzielania wyjaśnień i składania oświadczeń,
6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i
pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
7) uzyskiwania od organów cechu -na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub
innych formach -informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

2. Nie ma prawa wybieralności członek, który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
3) zalega z płaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy,
4) nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.
§11.

Członkowie Cechu obowiązani są :
1) przestrzegać prawa, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
2) stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał organów organizacji

rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i

rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz zakresie szkolenia pracowników młodocianych

przestrzegania zasad bhp, p. poż. i sanitarnych,
5) dbać o jakość świadczonych usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji,

w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,
7) utrwalać więzi środowiskowe.


str. 3


§12.

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić pisemnie Cech o zaniechaniu wykonywania
rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu oraz o innych
zmianach w działalności.

§13.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1. wystąpienia,
2. wykluczenia,
3. wykreślenia,
4. wygaśnięcia.
§14.

1.
Członek Cechu może z niego wystąpić za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi Cechu.
2.
Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
3.
Wystąpienie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia jego złożenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Termin ten może zostać skrócony za zgodą członka i Zarządu Cechu.
§15.

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy jego dalsze
członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu, uchwal organów Cechu lub zasadami
współżycia społecznego lub narusza zasady etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia, o której mowa w ust. 1 uznaje się w szczególności:
1)
popełnienie przestępstwa w związku z wykonywanym rzemiosłem w celu uzyskania korzyści
materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) umyślne działanie na szkodę Cechu,
3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich oraz naruszenie


postanowień niniejszego statutu,
4) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5) nieopłacanie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.


3. O wykluczeniu członka orzeka Sąd Cechowy w trybie określonym w Statucie.
§16.

1.
Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do
zrzeszania się w Cechu.
2.
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.
§17.

1.
O wykreśleniu członka, Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w
ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości
wniesienia odwołania.
2.
Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z chwilą doręczenia zainteresowanemu
zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie
zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3.
Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14
dni od daty doręczenia zawiadomienia.
4.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Cechu w Biurze Cechu, który przekazuje odwołanie
do rozpatrzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5.
Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego
odwołania oraz składać wyjaśnienia.
str. 4


6.
O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się,
powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem, co
najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
7.
W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie
wykreślenia -zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.
§18.

Członkowsko w Cechu wygasa na skutek śmierci członka, chyba że ustawa o rzemiośle stanowi inaczej.

IV. ORGANY CECHU.
§19.

1. Organami Cechu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1. lit. b, c, d.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać
przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować
sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego
środowiska.
§20.

1.
Członkowie organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt b}, c), d) wybierani są przez Walne
Zgromadzenie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów obecnych na walnym
zgromadzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej
liczby członków.
2.
Kadencja organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt b), c), d) trwa 4 lata, z zastrzeżeniem
ust. 3. Mandaty członków organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt b), c), d) wygasają
wraz z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Po upływie kadencji, organy Cechu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów przez
Walne Zgromadzenie Członków.
4.
Mandat członka organu Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt b), c), d) wygasa również wskutek
śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu organu.
5.
Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków organów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt
b), c), d) przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów.
6.
Walne Zgromadzenie Członków, na którym mają się odbyć wybory do organów Cechu zwołuje się
najpóźniej na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji
dotychczasowych organów.
7.
Kadencja organów Cechu rozpoczyna się w następny dzień po dniu w którym dokonano wyboru.
8.
W razie ustąpienia lub odwołania członka organów, których mowa w § 19 ust. 1 pkt b), c), d) przed
upływem kadencji, do organu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej
ilości głosów, a w przypadku równej ilości głosów, według kolejności umieszczenia na liście, chyba,
że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.
§21.

1.
Starszy Cechu może pełnić funkcję nie więcej niż trzy kolejne kadencje.
2.
Organy Cechu podejmują decyzje w drodze uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów chyba, że Statut stanowi inaczej.
str. 5


3.
Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia
się tylko głosy oddane „za" i „przeciw".
a) Walne Zgromadzenie Członków Cechu
§22.

1.
Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem" jest najwyższym organem
Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
2.
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy :
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt b), c),d),
3) określanie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych innych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki
budżetowej Cechu,

5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie

sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu,

Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach,

6)
udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

7)
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

8)
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu z

nich,

9)
upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu, mających

wartość historyczną, artystyczną i naukową,

10) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Cechowego,

13) wybieranie delegatów na zjazdy samorządu rzemiosła,

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach, przedstawionych do rozpatrzenia w trybie

przewidzianym w statucie.

§23.

1. Delegatów do samorządów rzemiosła wybiera Walne Zgromadzenie Cechu.
2. Kandydat na delegata do Izby musi mieć co najmniej 5-letni staż członkowski w Cechu.
3. Mandat delegata do Izby jest ważny na okres nie dłuższy niż 4 lata od daty wyboru.
4. Delegat traci swój mandat w przypadku:
a) wystąpienia,
b) wykluczenia,
c) wykreślenia,
d) zawieszenia w prawach członka na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego,
e) niepłacenia składki członkowskiej przez okres powyżej 3-ch miesięcy.
§24.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy
po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie
Podstarszy Cechu.
3. Ponadto Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) 1/2 ogólnej liczby członków Cechu,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 powinno być złożone na piśmie, z
podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6-ciu tygodni
str. 6


od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna
lub komisja wybrana przez 1/2 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów, żądających jego
zwołania.

§25.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę
Rzemieślniczą listem lub innym sposobem doręczenia korespondencji, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić proponowany porządek obrad oraz również
informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu dokumentów stosownych do proponowanego
porządku obrad, a w szczególności:
a) bilansu i rachunku strat i zysków,
b) sprawozdania Zarządu,
c) projektów podstawowych uchwał,
d) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
e) projektu regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3.
Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej 3-ch miesięcy, należy w
zawiadomieniu przypomnieć o niezwłocznym obowiązku uiszczenia zaległych składek pod rygorem
pozbawienia prawa wybieralności.
4. Na obrady Walnego Zgromadzenia mogą być zaproszone inne osoby przez zwołującego Walnego
Zgromadzenie.
§26.

1.
Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
2.
Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków Cechu prezydium w składzie :
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
3.
Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.
§27.

1.
Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 24 i § 25 statutu jest zdolne do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich
podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części delegatów.
2.
W razie niezdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej
liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest – po upływie 30 minut od upływu pierwszego
terminu zwołać ponownie Walne Zgromadzenie.
3.
W przypadku ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia, w trybie, o którym mowa w ust. 2 jest
ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
§28.

1.
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
jeżeli statut nie stanowi inaczej.
2.
Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu
tajnym.
3.
Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu (zmianie) porządku obrad wymagają dla swej ważności co
najmniej 2/3 głosów ważnych z zastrzeżeniem ust 4.
4.
Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
5.
W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu obecni na Walnym
Zgromadzeniu .
6.
Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokoły z Walnego
Zgromadzenia przechowuje Biuro Cechu.
str. 7


§29.

1.
Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności
organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową
właściwej izby rzemieślniczej.
2.
Cech zawiadamia pisemnie członków o wysokości składki cechowej, ze wskazaniem podstawy jej
obliczenia oraz terminów płatności. To samo dotyczy zmiany wysokości składki.
§30.

1.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność : "Honorowego Starszego Cechu" lub
"Honorowego Członka Cechu" osobom, które poczyniły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju
rzemiosła oraz które były członkami Cechu i przeszły na emeryturę lub rentę i nie prowadzą działalności
gospodarczej.
2.
Osoby, posiadające tytuły honorowe mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem
doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym
członkom na podstawie decyzji Zarządu Cechu.
b) Zarząd Cechu
§31.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§32.

1.
Zarząd składa się z 7-ciu członków, w tym ze Starszego Cechu, 2-ech Podstarszych, sekretarza,
3-ech członków i ponadto wybiera się 2-ch zastępców na członka do Zarządu. Prawo zgłaszania
kandydatów na członków Zarządu przysługuje członkom Cechu.
2.
Kandydat do Zarządu Cechu musi posiadać co najmniej 5-letni staż członkowski w Cechu.
3.
Kandydat na Starszego Cechu musi mieć co najmniej 10-ietni staż członkowski w Cechu.
4.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
5.
Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W
tym przypadku §28 ust. 3 nie znajduje zastosowania.
§33.

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów
Cechu.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej, organizacji
społecznych i gospodarczych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego
Zgromadzenia wskazanych w § 22,

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

4) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5) możliwość powoływania i odwoływania dyrektora biura cechu oraz ustalania wynagrodzenia,

zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania,

6) ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,

7) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,

8) współpraca z władzami państwowymi i wszystkimi organami samorządowymi,

9) wykonywanie prawomocnych orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków

Cechu,
10) powoływanie sekcji terenowych i zawodowych.


3. Pracami Zarządu kieruje Starszy Cechu.
§34.

1.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w siedzibie Cechu lub w innym uzgodnionym
miejscu, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
str. 8


2.
Między posiedzeniami Zarządu, wszystkie decyzje w sprawach Cechu podejmuje Starszy Cechu.
3.
Podjęte decyzje Starszy Cechu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4.
Na wniosek komisji rewizyjnej, powinno się odbyć posiedzenie Zarządu w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku.
§35.

1.
Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu i pełni on funkcję przewodniczącego posiedzenia
Zarządu. W razie nieobecności Starszego Cechu, zarząd zwołuje Podstarszy Cechu, który przejmuje
funkcję przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
2.
O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamia są wszystkich członków Zarządu.
3.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym.
4.
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 5 członków zarządu, w tym
przewodniczącego posiedzenia zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia Zarządu.
5.
Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§36.

1.
Starszy Cechu jako członek Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, jeżeli statut nie stanowi
inaczej.
2.
Do zakresu obowiązków i uprawnień Starszego Cechu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Cechu na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Cechu w okresie między posiedzeniami Zarządu,
3) podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Biura Cechu po zasięgnięciu opinii dyrektora
biura,
4) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
5) rozstrzyganie spraw spornych między członkami Zarządu w zakresie działalności Zarządu,
6) przedstawianie Zarządowi kandydatów na dyrektora Biura Cechu,
7) wykonywanie uchwal Zarządu w zakresie zleconym mu do bezpośredniego wykonania.

3.
Starszy Cechu jest bezpośrednim przełożonym dyrektorem Biura Cechu.
4.
Starszy Cechu dokonuje w imieniu Cechu czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
zatrudnionych w Cechu pracowników. Straszy Cechu może to uprawnienie zlecać Podstarszemu Cechu
na podstawie stosownego upoważnienia.
c) Komisja Rewizyjna

§37.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego
Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

§38.

1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród delegatów
na okres kadencji Zarządu.
2.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem.
3.
Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej powołują spośród siebie zastępcę przewodniczącego i
sekretarza na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
§39.

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy :
1)
badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4
ogólnej liczby członków Cechu lub na żądanie Zarządu Cechu, badanie powinno być
przeprowadzone niezwłocznie w każdym czasie,

str. 9


2)
badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu

wniosków w tych sprawach,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom zarządu,
5) wydawanie zaleceń Zarządowi oraz poszczególnym jego członkom w przypadku stwierdzenia

nieprawidłowości,
6) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.


2. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 2 członków, w
obecności przewodniczącego i zastępcy.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.
d) Sąd Cechowy

§40.

1.
Członek Cechu ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad etyki zawodowej i
rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2.
Organem orzekającym o odpowiedzialności członków Cechu, o której mowa w ust. 1 jest Sąd
Cechowy.
§41.

1.
Sąd Cechowy składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne
Zgromadzenie spośród delegatów Cechu.
2.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem.
3.
Wybrani członkowie Sądu Cechowego powołują spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza
na najbliższym posiedzeniu Sądu.
§42.

1.
Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2.
Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym
przewodniczącego lub jego zastępcy.
3.
Orzeczenia Sądu Cechowego zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego Sądu.
4.
Szczegółowe zasady i tryb pracy Sądu Cechowego określa uchwalony przez Sąd regulamin.
§43.

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na określony czas do 10 lat,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5) wykluczenie,
6) zawieszenie w prawach członka na okres do 4 lat.
2.
Sąd Cechowy może -niezależnie od orzeczenia kary -wystąpić o odwołanie z pełnionej funkcji w
organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka
i uznanie skargi za zasadną, Sąd -niezależnie od orzeczenia kary -może zalecić naprawienie
wyrządzonej szkody.
4. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub innego
postępowania w tym przedmiocie. Postępowanie dyscyplinarne może być jednak zawieszone do czasu
ukończenia postępowania karnego lub innego postępowania.
str. 10


§44.

1.
Orzeczenie Sądu Cechowego są doręczane zainteresowanemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
2.
Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od
doręczenia orzeczenia.
3.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Cechu.
§45.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej czionków Cechu
należy do Zarządu Cechu.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE.
§46.

1.
Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą
tworzyć sekcje terenowe.
2.
Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
3.
W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe powoływane przez Zarząd Cechu.
4.
Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu.
5.
Zebranie sekcji wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę.
6.
Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
§47.

1. Do zadań sekcji należy :
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań
rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom

prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.

2. Wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu w uzgodnieniu z Zarządem.
3. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz Cechu.
4. Sekcje swoje opinie, postulaty, wnioski i stanowiska przedstawiają Zarządowi Cechu.
5. Szczegółowe zasady i tryb pracy sekcji określa regulamin uchwalany przez sekcje.
VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU.
§48.

1.
Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego
wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków,
Zarząd Cechu może powołać Komisje Zarządu Cechu na czas określony.
2.
Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają
Zarządowi.
3.
W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i
kwalifikacji zawodowych.
4.
Komisje mogą korzystać, za pisemną zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.
5.
Nadzór i kontrolę nad pracami Komisji sprawuje Zarząd Cechu.
6.
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.
str. 11


VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.
§49.

1.
środki finansowe Cechu stanowią składni członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne
świadczenia rzemieślników, środki uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu, darowizny oraz inne
wpływy.
2.
Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe, uchwalone przez
Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność.
3.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w
Cechu pracowników uchwała Zarząd Cechu, kierując się uchwałami Walnego Zgromadzenia.
4.
Walne Zgromadzenie ustala co roku wysokość rocznej składki na Izbę Rzemieślniczą.
VIII. BIURO CECHU.
§50.
1.
Wykonywanie zadań i realizacja celów Cechu odbywa się także przy pomocy Biura Cechu jako
aparatu pomocniczego Cechu, na czele którego stoi Dyrektor Biura Cechu.
2.
Dyrektor Biura Cechu kieruje pracę Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz
czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
3.
Dyrektor Biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących
przepisów.
4.
W przypadku, gdy wykonanie uchwal lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie
prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął z
wnioskiem o jej zmianę lub uchylenie.
5.
Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
6.
Dyrektor Biura Cechu odpowiada za pracę Biura przed Zarządem Cechu.
7.
Zarząd może powołać Dyrektora Biura na podstawie konkursu ogłoszonego w lokalnej prasie.
8.
Dyrektorem Biura może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.
IX. REPREZENTACJA CECHU.
§51.

1.
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora
Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
2.
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z
Dyrektorem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności -łącznie z upoważnionym przez Dyrektora
Biura pracownikiem Biura Cechu.
3.
Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych
czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością, a także pełnomocnictwa do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
§52.

1.
Od decyzji organów Cechu wskazanych w niniejszym Statucie przysługuje odwołanie w trybie i na
zasadach wskazanych w niniejszym Statucie.
2.
Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli przekroczony
termin nie przekracza miesiąca, a odwołujący się usprawiedliwił przekroczenie terminu wyjątkowymi
okolicznościami.
str. 12


XI. LIKWIDACJA CECHU.
§53.

1.
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby delegatów.
2.
Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną
organizację rzemiosła, która przejmuje majątek likwidowanego Cechu.
str. 13

Formularz kontaktowy

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2019 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt