Składki i wynagrodzenia uczniów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.03.2023 do  31.05.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło - 6.733,49 zł. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170)

 

Okres

1.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

336,67 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

404,01 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

471,34 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

269,34 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

336,67 zł
(I rok nauki)

emerytalne

32,86 zł

32,86 zł

rentowe

21,88 zł

5,05 zł

chorobowe

-

8,25 zł

wypadkowe

x*)

-

404,01 zł
(II rok nauki)

emerytalne

39,43 zł

39,43 zł

rentowe

26,26 zł

6,06 zł

chorobowe

-

9,90 zł

wypadkowe

x*)

-

471,34 zł
(III rok nauki)

emerytalne

46,00 zł

46,00 zł

rentowe

30,64 zł

7,07 zł

chorobowe

-

11,55 zł

wypadkowe

x*)

-

269,34 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

26,29 zł

26,29 zł

rentowe

17,51 zł

4,04 zł

chorobowe

-

6,60 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt