Składki i wynagrodzenia uczniów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.06.2022 do  31.08.2022

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło - 6.235,22 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).

 

Okres

1.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

311,76 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

374,11 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

436,47 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

249,41 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

311,76 zł
(I rok nauki)

emerytalne

30,43 zł

30,43 zł

rentowe

20,26 zł

4,68 zł

chorobowe

-

7,64 zł

wypadkowe

x*)

-

374,11 zł
(II rok nauki)

emerytalne

36,51 zł

36,51 zł

rentowe

24,32 zł

5,61 zł

chorobowe

-

9,17 zł

wypadkowe

x*)

-

436,47 zł
(III rok nauki)

emerytalne

42,60 zł

42,60 zł

rentowe

28,37 zł

6,55 zł

chorobowe

-

10,69 zł

wypadkowe

x*)

-

249,41 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

24,34 zł

24,34 zł

rentowe

16,21 zł

3,74 zł

chorobowe

-

6,11 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2022 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt