Składki i wynagrodzenia uczniów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.12.2017 do  28.02.2018

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r. wyniosło - 4.255,59 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1012).

Okres 1.12.2017 r. - 28.02.2018 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 170,22 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 212,78 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 255,34 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

170,22 zł
(I rok nauki)

emerytalne

16,61 zł

16,61 zł

rentowe

11,06 zł

2,55 zł

chorobowe

-

4,17 zł

wypadkowe

x*)

-

212,78 zł
(II rok nauki)

emerytalne

20,77 zł

20,77 zł

rentowe

13,83 zł

3,19 zł

chorobowe

-

5,21 zł

wypadkowe

x*)

-

255,34 zł
(III rok nauki)

emerytalne

24,92 zł

24,92 zł

rentowe

16,60 zł

3,83 zł

chorobowe

-

6,26 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga: 
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2018 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt