Aktualności

14/04/2020

0 komentarzy

TARCZA Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców

TARCZA
Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Dorota Wyderska

Z dniem 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19. Wśród rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ujemnych skutków kryzysu związanego z COVID-19 znalazło się wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, zwane świadczeniem postojowym.

Dla kogo pomoc?

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) przewiduje wypłatę świadczenia postojowego m.in. osobom prowadzącym działalność na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Przysługuje ono przedsiębiorcy w sytuacji, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu przez niego działalności.

Prawo do tego świadczenia przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Polski, jeżeli są:

1) obywatelami RP lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Warunki do spełnienia

Przedsiębiorca może ubiegać się o świadczenie postojowe pod warunkiem, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Będzie mu ono przysługiwało, jeżeli rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił jej prowadzenia oraz jeśli przychód z tej działalności:

  • uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc oraz
     
  • nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Natomiast, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r., to ma prawo do świadczenia postojowego, jeśli przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wymienionych wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzysta ze zwolnienia z VAT.

Wysokość świadczenia

Generalnie świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.080 zł (80% z kwoty 2.600 zł). Z tym że osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia sprzedaży od VAT, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.300 zł (50% z kwoty 2.600 zł).

Potrzebny wniosek

Aby otrzymać świadczenie postojowe, uprawniony przedsiębiorca powinien złożyć w ZUS wniosek w tej sprawie, na druku ZUS RSP-D. Należy go przekazać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. Można go przesłać drogą elektroniczną przez PUE ZUS albo w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą lub złożonego do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS.

Jeżeli ZUS rozpatrzy wniosek pozytywnie, prześle wtedy świadczenie na rachunek płatniczy przedsiębiorcy wskazany przez niego we wniosku.

Natomiast w razie odmowy prawa do świadczenia postojowego ZUS wyda przedsiębiorcy decyzję, od której będzie przysługiwało odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje on zmiany m.in. w specustawie w sprawie COVID-19. Według projektowanych zmian więcej podmiotów będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Ponadto przewiduje się wielokrotną wypłatę świadczenia postojowego.

Przykład 1

Pani Ewa od kilku lat prowadzi zakład stylizacji paznokci. W lutym 2020 r. uzyskała przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 10.500 zł. W marcu 2020 r. ponad połowa klientek zrezygnowała z umówionej wizyty, przez co przychody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności wyniosły w tym miesiącu 4.725 zł (spadły o 55%). Od 23 marca br. pani Ewa nie prowadzi działalności, aczkolwiek jej nie zawiesiła ani nie zlikwidowała. W kwietniu 2020 r. pani Ewa złożyła w ZUS wniosek o świadczenie postojowe. Spełnia warunki, aby otrzymać to świadczenie w wysokości 2.080 zł, ponieważ:

- nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych,
- rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
- uzyskany w marcu 2020 r. przychód z tytułu działalności:
  spadł więcej niż 15% w stosunku do przychodu uzyskanego w lutym br. oraz
  nie przekroczył kwoty 15.595,74 zł (tj. 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r.


Przykład 2

Pan Jan od kilku lat prowadzi firmę na podstawie wpisu do CEIDG zajmującą się reklamą wizualną. Podatek z tej działalności rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. W związku z zagrożeniem koronawirusem w marcu 2020 r. miał mniej zleceń. W kwietniu 2020 r. złożył w ZUS wniosek o świadczenie postojowe. Pan Jan otrzyma to świadczenie w wysokości 1.300 zł, ponieważ:

- nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych poza prowadzoną działalnością,
- z tytułu prowadzonej działalności rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
 
 

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2021 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt