Aktualności

19/03/2017

jg

0 komentarzy

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

KOMUNIKAT NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie. Nabór wniosków prowadzić będziemy w ramach środków: a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia w powiecie bytowskim III” b) Programu Regionalnego „Gryf” LP. Program Kto może ubiegać się o refundację Kto może zostać skierowany w ramach refundacji stanowiska pracy Pula środków 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia w powiecie bytowskim III” Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) Osoby bezrobotne powyżej 30 r. ż. dla których ustalono II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:  kobiety  osoby niepełnosprawne  osoby długotrwale bezrobotne  osoby o niskich kwalifikacjach  osoby 50 lat i więcej 770 000,00 zł. 2. Program Regionalny „Gryf” - Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) oraz - Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze wiejskim (lub zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla bezrobotnego na obszarze wiejskim) z zakresu usług i branż rozwijających się na obszarach wiejskich takich jak: budownictwo, przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym, energetyka odnawialna i konwencjonalna i związane z nią usługi, przetwórstwo żywności w tym wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności tradycyjnej, rozwój grup producenckich w zakresie związanego z nimi przetwórstwa, turystyka powiązane z nią usługi, tzw. „srebrna gospodarka” i inne Osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy 220 000,00 zł. 1. Nabór wniosków prowadzić będziemy w terminie 08.02.2017 r. – 24.02.2017 r. 2. Maksymalna kwota refundacji 1 stanowiska pracy wynosi 22 000 zł (brutto). 3. Aby ubiegać się o refundację należy złożyć kompletny wniosek na obowiązującym druku w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6 (pokój nr 13) lub w Filii w Miastku ul. Gen. Sikorskiego 1 (pokój nr 13). W przypadku przesłania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego, a data i godzina wpływu wniosku do PUP. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz kartą oceny wniosku. (Do pobrania: Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie stosowania zasad przyznawania środków FP, EFS refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych) 5. Minimalna ilość punktów uprawniająca do otrzymania refundacji wynosi 16 pkt. 6. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 – Malwina Gierszewska, sala obsługi klienta stanowisko Dotacje i Refundacje nr tel. 59 823 41 08. 7. Druki do pobrania: Wniosek o refundację Karta oceny wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
 

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2020 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt