Aktualności

23/12/2015

0 komentarzy

Nowy zawód KIEROWCA MECHANIK I JEŻDZIEC

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Na stronie Ministerstwa czytamy, że w znowelizowanym rozporządzeniu także zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.


W opinii ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wskutek zaproponowanej zmiany absolwenci szkół kształcących w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Więcej: LINK

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Na stronie Ministerstwa czytamy, że w znowelizowanym rozporządzeniu także zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.


W opinii ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wskutek zaproponowanej zmiany absolwenci szkół kształcących w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Więcej: LINK

czytaj więcej

22/12/2015

0 komentarzy

OD 5 GRUDNIA OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI ZA EGZAMINY MISTRZOWSKIE, CZELADNICZE I SPRAWDZAJĄCE.

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015r. pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie Ustawy o Rzemiośle.

Na mocy nowych przepisów będą obowiązywały ujednolicone dla wszystkich Izb Rzemieślniczych nowe stawki opłat za egzaminy

Stawki opłat od 5 grudnia br. wynoszą:

 Egzamin mistrzowski: 1242zł
 Egzamin czeladniczy: 621zł
 Egzamin sprawdzający: 207zł

Za egzamin poprawkowy ustalono opłatę w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Stawki  naliczane są procentowo (30% mistrzowski, 15% czeladniczy, 5% sprawdzający) od podstawy- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku poprzedniego ogłaszanego przez prezesa GUS. Opłaty mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu z zachowaniem właściwych standardów.

czytaj więcej

04/06/2015

0 komentarzy

Boże Ciało 2015

Boże Ciało 2015
Po raz kolejny Cech przygotował ołtarz z okazji procesji Bożego Ciała w Bytowie.czytaj więcej

27/04/2015

0 komentarzy

1 maja 2015 zapraszamy na mszę św.

Zapraszamy Wszystkich na  mszę św. z okazji Dnia Rzemiosła, która odbędzie się  1 maja 2015 r. o godz. 8.30 w bytowskim kościele św.Katarzyny.czytaj więcej

13/03/2015

0 komentarzy

Wyklikaj swoją szkołę zawodową!

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieścił na stronie resortu informację o uruchomieniu mapy szkół zawodowych. Ma ona głównie pomóc gimnazjalistom w wyborze dalszej ścieżki nauki.
Na mapie można znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe rozlokowane w całym kraju. Zawiera także informacje o zawodach, miejscach praktyk u pracodawców i wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

czytaj więcej

14/02/2015

0 komentarzy

Nowe środki z inicjatywy JEREMIE w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.

Nowe środki z inicjatywy JEREMIE w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.czytaj więcej

20/01/2015

0 komentarzy

Szkolenie podatkowe 2-go lutego 2015 od godz. 9-16

 

Szkolenie podatkowe 2-go lutego 2015  od godz. 9-16

czytaj więcej

07/01/2015

0 komentarzy

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

09 – piątek:
jest to ostatni dzień, dla osób chcących skorzystać z możliwości rozliczenia rocznego (za 2014 r.) za pośrednictwem zakładu pracy (jeśli spełniają do tego warunki), na złożenie płatnikowi oświadczenia na druku PIT-12, które to druki doręcza zakład pracy,

14 – środa:
należy zakończyć wycenę remanentów sporządzonych wg stanu na 31 grudnia 2014 r.,

15 – czwartek:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
> za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
> IV kwartał 2014 r. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,

20 – wtorek: 
* ostatni dzień terminu na złożenie pisemnego zawiadomienia o wyborze formy opłacania podatku dochodowego wg stawki liniowej 19% (dotyczy przychodów z działalności gospodarczej), zawiadomienie składają wyłącznie podatnicy, którzy w roku poprzednim opłacali podatek dochodowy w innej formie,
* podatnicy chcący opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) winni złożyć pisemne zawiadomienie o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nie dotyczy osób, które w 2014 r. były na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania,
* ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy tych osób, które w roku 2014 były na innej formie opodatkowania, a w roku 2015 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego i spełniają warunki określone w ustawie),
* podatnicy chcący opłacać ryczałt ewidencjonowany kwartalnie winni o tym powiadomić właściwy urząd skarbowy w formie pisemnej pod warunkiem, że w roku ubiegłym uzyskali przychód nieprzekraczający równowartości 25.000 euro (nie dotyczy osób, które w tym trybie opłacały ryczałt w 2014 r. i chcą nadal korzystać z tej formy uiszczania podatku),
* jest ostatnim dniem na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej (dotyczy tych osób, które w roku 2014 były na innej formie opodatkowania, a w roku 2015 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej i spełniają warunki określone w ustawie),
* jest ostatnim dniem na wpłacenie zaliczki za grudzień 2014 r. przez osoby (prawne i fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy,
* to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w grudniu, 
* należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy, 
* ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,

26 – poniedziałek: 
> termin złożenia deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
> ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K (za IV kwartał 2014 r.),
> termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
* poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
* IV kwartał 2014 r. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,

02 lutego - poniedziałek:
>  osoby opłacające tzw. ryczałt ewidencjonowany zobowiązane są złożyć zeznanie za 2014 r. na druku PIT-28 i w tym samym terminie wpłacić podatek wynikający z tego zeznania. Zeznanie to składają również osoby, które na przestrzeni 2014 r. zlikwidowały działalność opodatkowaną w formie ryczałtu lub nie uzyskały żadnych przychodów,
>  jest to ostatni dzień terminu dla osób opłacających kartę podatkową na złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych w roku 2014,
>  jest to ostatni dzień terminu dla osób duchownych na złożenie deklaracji PIT-19A o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych w roku 2014,
>  ostatni dzień na złożenie deklaracji rocznej za 2014 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk PIT-4R,
>  to ostatnia chwila na złożenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. – formularz PIT-8AR,
>  przekazanie przez płatników – w formie papierowej - informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 – nowy termin!

 

czytaj więcej

30/12/2014

0 komentarzy

WIGILIA DLA SENIORÓW RZEMIOSŁA

WIGILIA DLA SENIORÓW RZEMIOSŁA
17 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie wigilijne z Seniorami bytowskiego rzemiosła. Były wspomnienia, wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń  i dzielenia się opłatkiem.czytaj więcej

20/12/2014

0 komentarzy

Kształcenie zawodowe na rynku pracy

Na posiedzeniu zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczej 4 grudnia podjęto dyskusję na temat kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Pracodawcy przygotowali wspólne stanowisko w tej kwestii.Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli m.in. resortów; edukacji, pracy i spraw społecznych, gospodarki oraz szkolnictwa wyższego. 

Po przedstawieniu diagnozy i propozycji przez wnioskodawcę Związek Rzemiosła Polskiego podjęto dyskusje merytoryczną.Strona pracodawców oczekuje opracowania i przedstawienia partnerom społecznym, w czasie trzech miesięcy, programu działań związanych z rozwijaniem i utrwalaniem dualnej edukacji młodocianych pracowników (wraz z harmonogramem ich wdrożenia).

Program powinien opierać się na przykładzie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych oraz określać rolę organizacji  pracodawców w procesie przygotowania i realizacji kształcenia zawodowego u pracodawców.

 Treść stanowiska pracodawców: LINK

 
czytaj więcej

13/12/2014

0 komentarzy

Prezes Izby Jan Gański oraz Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi Panu Robertowi Biedroniowi

Prezes Izby Jan Gański oraz Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi  Panu Robertowi Biedroniowi
Prezes Izby Jan Gański oraz Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi  Panu Robertowi Biedroniowiczytaj więcej

03/12/2014

0 komentarzy

Informacja Powiatowego Centrum Informacyjnego

Dobiega końca okres realizacji projektu Powiatowych Centrów Informacyjnych Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

 

czytaj więcej

07/10/2014

0 komentarzy

Spotkanie Izby Rzemieślniczej Pomorza Środkowego w Słupsku z II i III klasą ślusarzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

9 pażdziernika, odbyło się spotkanie pracowników oświaty Izby Rzemieślniczej Pomorza Środkowego  w Słupsku wraz z przewodniczacym komisji egzaminacyjnej branży ślusarskiej z uczniami II i III klasy ślusarskiej Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Bytowie.
Celem spotkania było, omówienie przebiegu egzaminu czeladniczego, etap praktyczny i teoretyczny.
czytaj więcej

15/09/2014

0 komentarzy

Szkolenie przedsiębiorców z zakresu podatku VAT od środków transportowych.

Szkolenie przedsiębiorców  z zakresu podatku VAT od środków transportowych.
15 września 2015 roku w sali audiowizualnej przy LO Bytów odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Urząd Skarbowy w Bytowie z zakresu odliczania podatku VAT od środków transportowych.czytaj więcej

03/09/2014

0 komentarzy

Wręczenie odznaczenia Mieczysławowi Pawłowskiemu.

Wręczenie odznaczenia Mieczysławowi Pawłowskiemu.czytaj więcej

01/09/2014

0 komentarzy

Wręczenie grawertonu Lechowi Kołaszewskiemu z okazji 40 – lecia prowadzenia działalności gospodarczej

Wręczenie grawertonu  Lechowi Kołaszewskiemu z okazji 40 – lecia prowadzenia działalności gospodarczej
W dniu 28.07.2014 r. miało miejsce ważne wydarzenie w działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie. Starszy Cechu, Jarosław Gawin wraz z delegacją wręczył grawerton koledze Lechowi Kołaszewskiemu z okazji 40 – lecia prowadzenia działalności gospodarczej.czytaj więcej

19/06/2014

0 komentarzy

Boże Ciało 2014

Boże Ciało 2014
Ołtarz na Boże Ciało wykonany przez rzemieślników zrzeszonych w Cechu.czytaj więcej

wiadomości archiwalne

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2020 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt